ตราเทศบาล

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต การปกครอง ประชากร การเลือกตั้ง การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

 1. ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลกระโสม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกระโสม  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา      มีพื้นที่ประมาณ  1.662 ตารางกิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ในเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปตำบลถ้ำ จากจุดที่ห่างจากทางหลวงสายโคกกลอย-พังงา ไปทางทิศตะวันตก 550 เมตร และห่างจากฟากเหนือของทางหลวงไปตำบลถ้ำ ไปทางทิศเหนือ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานจากฟากเหนือของทางหลวงไปตำบลถ้ำและท่าเทียบเรือไปทิศตะวันออกไประยะ 1,500 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2

ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงคลองกระโสมฝั่งตะวันตก  ตรงที่บรรจบกับคลองสายัณห์ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3

ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งตะวันตกของคลองกระโสม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ 550 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4

ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

 

 1. ลักษณะภูมิประเทศ

กระโสมมีสภาพเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ราบ ราบลุ่มและเนินควน โดยมีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  ผ่านกลาง   ในแนวเหนือ – ใต้ มีคลองถ้ำไหลผ่านทางด้านตะวันตก พื้นที่ส่วนนี้เป็นป่าจากและป่าโกงกาง ด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นคลองกระโสมซึ่งมีความลาดเอียงไปทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

 

3 ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลกระโสม มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ

– ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม ไปถึงเดือน พฤษภาคม โดยในช่วงนี้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.5 องศาเซลเซียส

– ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน  ไปถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้ฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส

จากการที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูจึงไม่แตกต่างกันมากนักคืออยู่ระหว่าง 29- 34 องศาเซลเซียส

 

 

 

 1. การปกครอง
 2. การปกครอง

เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง  2  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บางส่วน และหมู่ที่ 3  โดยแบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 ชุมชน ซึ่งได้จัดตั้งเป็นชุมชน เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2544 การแบ่งเขตชุมชน  มีดังนี้

ชุมชนตลาดเหนือ

หมู่ที่  1 บางส่วน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขตเทศบาลตำบลกระโสม  เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายพาส) เข้าซอยเทศบาล 4 (ซอยลำวะ) ฝั่งซ้าย  จนถึงซอย เทศบาล   4/1 ฝั่งซ้ายทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล 3 (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งซ้ายทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล ขนาดพื้นที่ประมาณ 0.816 ตร.กม.

ชุมชนตลาดใต้

หมู่ที่  1 บางส่วน และหมู่ที่ 3 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขตเทศบาลตำบลกระโสม เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายพาส) เข้าซอยเทศบาล 4 (ซอยลำวะ) จนถึงซอย เทศบาล 4/1 ฝั่งขวาทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล 3 (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งขวาทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล (พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ชุมชนตลาดเหนือ) ขนาดพื้นที่ประมาณ  0.846 ตร.กม.

 

 1. ประชากร

จากสถิติประชากรของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระโสม                    ณ  วันที่ 10 เมษายน  2558  พบว่าจำนวนประชากรในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  จากการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

 

ตารางรายละเอียดจำนวนประชากร เทศบาลตำบลกระโสม

พ.ศ. หมู่ที่ จำนวนประชากร (คน) จำนวน

(หลังคาเรือน)

ชาย หญิง รวม
2556 หมู่ที่ 1 681 714 1,395 533
หมู่ที่ 3 189 234 423 137
รวม 840 948 1,818 670
2557 หมู่ที่ 1 671 722 1,393 540
หมู่ที่ 3 189 232 421 137
รวม 860 954 1,814 677
2558 หมู่ที่ 1 655 719 1,374 567
หมู่ที่ 3 186 232 418 137
รวม 841 951 1,792 704

 

 

 

 

 

การตั้งถิ่นฐานในเขตเทศบาล มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มกันเป็นชุมชน โดยตั้งบ้านเรือนตามแนวถนน  จากข้อมูลการจัดทำผังเมืองชุมชนเมื่อปี 2552 จำแนกการใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้ดังนี้

ประเภท ผังเมืองชุมชน
พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ
ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 22.69 0.04 3.63
อุตสาหกรรม 0.19 0.00 0.03
ที่ว่างและเกษตรกรรม 501.50 0.80 80.24
นันทนาการ 2.25 0.00 0.36
สถาบันการศึกษา 2.88 0.01 1.42
สถาบันศาสนา 18.12 0.03 2.90
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 16.37 0.03 2.62
ถนน คลอง และแหล่งน้ำ 55.00 0.09 8.80
รวม 625.00 1.00 100.00

 

แผนภูมิแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลกระโสม แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่  1   ชุมชนตลาดเหนือ

เขตเลือกตั้งที่  2   ชุมชนตลาดใต้

ในภาพรวมประชาชนในเขตพื้นที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งค่อนข้างสูง สังเกตได้จากการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกระโสม  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  1,422 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,095 คน คิดเป็น   ร้อยละ 77.00

 

7.การศึกษา

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสมมีสถานศึกษา 2  แห่ง ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) สังกัด สำนักงาน สพฐ. มีจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาตามตาราง ซึ่งจากการเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่าจำนวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลงดังนี้

 

ระดับชั้น จำนวนเด็ก (คน)
ชาย หญิง รวม
ปีการศึกษา 2556
อนุบาล 1 17 10 27
อนุบาล 2 15 12 27
ป.1 13 4 17
ป.2 12 15 27
ป.3 5 17 22
ป.4 11 5 16
ป.5 13 11 24
ป.6 15 9 24
รวม 101 83 184
ปีการศึกษา 2557  
อนุบาล 1 15 8 23
อนุบาล 2 22 12 34
ป.1 11 10 21
ป.2 12 3 15
ป.3 10 13 23
ป.4 6 12 18
ป.5 10 5 15
ป.6 13 10 23
รวม 99 73 172

 

 

ระดับชั้น จำนวนเด็ก (คน)
ชาย หญิง รวม
ปีการศึกษา 2558
อนุบาล 1 14 9 23
อนุบาล 2 17 11 28
ป.1 18 6 24
ป.2 8 10 18
ป.3 14 2 16
ป.4 10 13 23
ป.5 3 11 14
ป.6 8 6 14
รวม 92 68 160

 

 

กราฟแสดงแนวโน้มจำนวนนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดมาตุคุณาราม (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) มีจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบย้อนหลัง พบว่า จำนวนนักเรียนในแต่ละปีเพิ่มขึ้นพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนี้

 

ระดับชั้น จำนวนเด็ก (คน)
ชาย หญิง รวม
ปีการศึกษา 2556
อนุบาล 3 ปี 17 17 34
อนุบาล 4 ปี 10 15 25
รวม 27 32 59
ปีการศึกษา 2557
อนุบาล 3 ปี 19 21 40
อนุบาล 4 ปี 7 13 20
รวม 26 34 60
ปีการศึกษา 2558
อนุบาล 3 ปี 22 22 44
อนุบาล 4 ปี 11 9 20
รวม 33 31 64

 

กราฟแสดงแนวโน้มจำนวนนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 1. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 2. ในเขตเทศบาลตำบลกระโสมมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสม มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง และมีหน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรม
 3. การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลกระโสม มีบริการเก็บขนขยะโดยจะนำขยะไปทิ้งที่สวนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เนื่องจากเขตพื้นที่เทศบาลไม่มีที่ทิ้งและกำจัดขยะ โดยมีข้อมูลการเก็บขนขยะเปรียบเทียบย้อนหลัง ซึ่งปริมาณขยะมีปริมาณไม่คงที่ในแต่ละปี ดังนี้

 

ปี พ.ศ. ตัน
2555 736.62
2556 783.77
2557 859.16

 

 

กราฟแสดงแนวโน้มปริมาณขยะ

 

 

 

 

 1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยติดตั้งบริเวณชุมชนและแยกต่าง ๆ จำนวน 16 จุด เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมในเขตพื้นที่และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  โดยมีแผนป้องกันสาธารณภัยรองรับกรณีเกิด อัคคีภัย วาตภัย ตลอดจนภัยอื่นอันมีที่มาจากสาธารณะ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้กระทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือ ของรัฐ

 

10.ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลกระโสม    เป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเล ฝั่งอันดามัน ถือได้ว่าเป็นเทศบาลทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเล  เช่น กุ้ง  หอย ปูปลา เป็นแหล่งการประกอบอาชีพทางด้านการประมง   อีกทั้งยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้    เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ และใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาระบบนิเวศน์ทางทะเล  และในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระโสม  มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแหล่ง เช่น วัดมาตุคุณารามซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความร่มรื่นและความสวยงามของธรรมชาติ, สถานที่ปฏิบัติธรรมวัดมาตุคุณาราม (วัดเก่าเจริญธรรม) มีป่าไทรขนาดใหญ่ที่สวยงาม, ต้นอัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า,           มีท่าเทียบเรือสุระกุลบริการเรือนำเที่ยวอ่าวพังงา

 

11.สังคมและเศรษฐกิจ

 1. ลักษณะทางสังคม จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2557 พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.28 โดยมีศาสนสถาน จำนวน 2 แห่ง  ใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางศาสนา ความสัมพันธ์ของประชากรในเขตเทศบาลจะเป็นแบบเครือญาติ มีวัตนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมา อันได้แก่ทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เช่น                 วันสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกปีเมื่อถึงวันสารทเดือนสิบ (แรม 15 ค่ำ เดือน 10) ชาวบ้านในชุมชนจะรวมญาติพี่น้องไปวัดเพื่อร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล นำอาหารคาวหวาน ไปถวายพระ ฟังธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จากนั้นก็จะนำอาหารส่วนหนึ่งใส่กระทงเปรตนำไปตั้งในสถานที่ที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นการเซ่นไหว้วิญญาณ จากนั้นจะนำอาหารส่วนหนึ่งไปแจกชาวไทยใหม่ (ชาวเล) และยังมีเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญประจำปีของท้องถิ่น เช่น

–  ประเพณีการถือศีลกินเจ  เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ในระหว่าง 1 – 9 ค่ำ เดือน 11 จะถือศีลกินเจ หยุดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพื่อละเว้นจากการกระทำบาป

–  ประเพณีลอยกระทง  วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่งสาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้น เกิดจากความเชื่อหลายๆ ประการของแต่ละท้องที่ เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา

 

 

 

–  ประเพณีการแข่งขันเรือยาว การแข่งขันเรือยาวสมัยโบราณจัดเป็นประเพณีหลวงและเป็นการเสี่ยงทายซึ่งมักจัดกันในเดือน 11 เพราะในเดือน 11 นั้น น้ำเหนือไหล่บ่าท่วมเต็มคลอง การจัดแข่งขันเรือยาวมีจุดหมายเพื่อประสานความสามัคคีและการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่

–  ประเพณีชักพระและสวดตลาด จะทำกันในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษา อันเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง สามัคคีพร้อมใจกันในการทำบุญ      ทำทาน

–  ประเพณีวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดจนช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะ 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส

–  ประเพณีวันสงกรานต์ วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างชัดเจน สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ สงกรานต์เป็นประเพณีที่แสดงถึงความงดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติ ครบรพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เป็นถึงความเป็นไทย โดยใช้น้ำเป็นสื่อ การกำหนดวันสงกรานต์ ตกอยู่ใน ระหว่างวันที่ 13,14,15 เมษายน ซึ่งทั้ง 3 วันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า มหาสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา

วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก

 

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2554 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลมีขนาดเล็ก โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลจึงขึ้นอยู่กับการค้าและการบริการเป็นหลัก ประกอบกับเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการระดับอำเภอ สถาบันการเงินและมีท่าเทียบเรือสุระกุลเป็นท่าเทียบเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา ลักษณะการค้าและการบริการของชุมชนจึงเป็นการค้าและการบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ร้านค้าปลีกประเภทขายของชำและของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้าน เสริมสวย  บริการเรือนำเที่ยวและอื่น ๆ

สำหรับประเภทอุตสาหกรรมการบริการ ก็จะมีร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  โรงซ่อมเรือ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และปั้มน้ำมัน  ประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือนมีการทำใบจากยาสูบ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

เทศบาลตำบลกระโสม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถในการบริหารเพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลัง สถานะทางการคลัง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

 1. โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างเทศบาลแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน เป็นประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล อีก  1 คน สภาเทศบาลทำหน้าที่ในการพิจารณาออกเทศบัญญัติต่าง ๆ  และที่สำคัญ คือ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และอื่นๆ

ฝ่ายบริหาร  ได้แก่  คณะผู้บริหาร  มีจำนวน  5  คน  ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี    1 คน  รองนายกเทศมนตรี  2  คน  ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย  บริหารงานเทศบาล  และบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลและมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน

 

 1. อัตรากำลัง

เทศบาลได้จัดองค์กรภายในเทศบาลประกอบด้วย 1 สำนัก 4 กอง  โดยมีอัตรากำลัง           ณ วันที่ 1 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนี้

 

สำนัก/กอง อัตรากำลัง (คน)
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล 5 1 2 2
กองช่าง 1 2 1
กองคลัง 2 3
กองการศึกษา 3 1
กองสาธารณสุขฯ 1 1 2
รวม 12 2 8 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. งบประมาณ
 2. สถานะการคลัง

1.1 รายได้เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557)

 

ประเภท ปีงบประมาณ

พ.ศ.2555

 

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2556

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2557

ภาษีอากร (ภาษีจัดเก็บ) 373,156.76 365,181.28 734,071.62
ภาษีรัฐบาลจัดสรร 12,090,508.40 14,402,722.80 14,127,383.90
หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต 291,456.39 299,279.66 233,748.34
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 887,339.09 983,654.37 1,655,898.26
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 92,822.00 112,888.20 191,636.78
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,443,269.00 8,198,728.00 8,645,499.00
รวม 21,178,551.64 24,362,454.31 25,588,237.93

 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบรายได้ย้อนหลัง 3 ปี

 

 

 

 • งบประมาณรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 – 2557)

 

แผนงาน ปีงบประมาณ

พ.ศ.2555

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2556

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2557

 

 

 

บริหารงานทั่วไป 7,421,734.02 6,658,001.81 8,400,825.80
การรักษาความสงบภายใน 596,231.17 641,127.76 1,748,729.64
การศึกษา 2,869,315.37 3,700,159.27 2,381,489.31
สาธารณสุข 1,225,779.45  652,725.00 760,530.00
สังคมสงเคราะห์
เคหะและชุมชน 3,158,822.49 4,273,954.36 3,707,277.14
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 608,670.00 932,390.00 2,307,698.00
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,781,419.75 857,990.00 748,706.00
งบกลาง 3,707,326.57 905,513.14 3,847,642.92
รวม 21,369,298.82 18,621,861.34 23,902,898.81

 

แผนภูมิเปรียบเทียบรายจ่ายย้อนหลัง 3 ปี

 

 

 

 

 1. เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

เทศบาลตำบลกระโสมมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ   ของเทศบาลและเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน  ดังนี้  รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกอเนกประสงค์ รถดูดสิ่งปฏิกูล  รถบรรทุกขยะ  รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง รถพ่วงลากจูงเรือยาว เวที เต้นท์  เก้าอี้ พัดลมไอน้ำ โพรเดียม คูลเลอร์น้ำ เป็นต้น

 

 • จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี โดยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ผังเมืองรวม แผนชุมชน และสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามสภาพพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง คือ “เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว”  เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา ชุมชนมีท่าเทียบเรือสุระกุลที่มีชื่อเสียง   มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  มีประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นชุมชนระบบเครือญาติ ที่มีความสงบ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)   ของเทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)