“ชุมชนน่าอยู่ เลื่องลือประเพณีวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน สิงหาคม 2556 นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายการบริหารงานในระยะ  4  ปี  (ตั้งแต่  พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559)  ซึ่งได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาการบริหารงานนำหลักทางการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  บริหารงานด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม                       ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีการวางแผนการพัฒนาเทศบาลที่ดี  ภายใต้กระบวนการทำงานร่วมกันในการกำหนดทิศทางการบริหาร  ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอบและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนี้

 1. นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย
 2. ส่งเสริมสนับสนุนงานก่อสร้างโดยการปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ    ทางเท้า ไฟฟ้า และน้ำประปา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ทั่วเขตเทศบาล
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางจัดทำผังเมือง
 4. จัดให้มีการบริการด้านการสื่อสาร  โทรคมนาคม  อย่างเพียงพอและทั่วถึง
 5. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 6. ส่งเสริมการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือดูแล  เด็ก  สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  ผู้ถูกทอดทิ้ง  ให้สามารถดำรงชีพได้         ด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข
 7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภท  โดยจัดพื้นที่เพื่อออกกำลังกายและการแข่งขันในทุกระดับ  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
 8. สนับสุนนโครงการเทศบาลเคลื่อนที่  เพื่อบริการประชาชนทุกๆ                3  เดือน
 9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนให้เกิดกลุ่ม  องค์กรของภาคประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอย่างทั่วถึง  กลุ่มสตรี  กลุ่ม อสม.  อปพร.  ฯลฯ
 10. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
 11. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ  เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
 12. สนับสนุนจัดตั้งศูนย์สินค้าชุมชน และร้านค้าสหกรณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น

 1. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติ ขจัดปัญหามลพิษ ทุกๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นขยะ  น้ำเสีย
 3. สนับสนุนโครงการเทศบาลปลอดถังขยะ
 4. ส่งเสริม  สนับสนุน  ควบคุมดูแลโรคระบาด  พ่นหมอกควัน   รณรงค์การกำจัดลูกน้ำ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วเขตเทศบาล
 6. ก่อสร้างสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
 7. นโยบายด้านการศึกษา
 8. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้กับเยาวชนทุกระดับ
 9. ส่งเสริมการสนับสนุนการเพิ่มมาตรฐานการศึกษา  อาทิ  ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์  การอบรมภาษาต่างประเทศ
 10.   นโยบายด้านการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 11. ส่งเสริมให้มีการแข่งขันเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ประจำทุกปี
 12. ส่งเสริมพัฒนาท่าเรือนำเที่ยวสู่ระดับสากล
 13. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น  การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เชิงวัฒนธรรม  เชิงสุขภาพ
 14. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น เช่น  การจัดงานเปิดตำนาน

เมืองตะกั่วทุ่ง   จัดงานมหกรรมของดีที่กระโสม  งานสงกรานต์  งานชักพระสวดตลาด          งานลอยกระทง  งานถือศีลกินผัก  และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบล     กระโสมได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  2 ปีซ้อน  ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม  สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  ในกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  และด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม  พิธีกรรมและงานเทศกาล  จากกระทรวงวัฒนธรรม

 

 1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

โครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาล