ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต การปกครอง ประชากร การเลือกตั้ง การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

  1. ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลกระโสม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกระโสม  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา      มีพื้นที่ประมาณ  1.662 ตารางกิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 ซึ่งอยู่ในเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปตำบลถ้ำ จากจุดที่ห่างจากทางหลวงสายโคกกลอย-พังงา ไปทางทิศตะวันตก 550 เมตร และห่างจากฟากเหนือของทางหลวงไปตำบลถ้ำ ไปทางทิศเหนือ 200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานจากฟากเหนือของทางหลวงไปตำบลถ้ำและท่าเทียบเรือไปทิศตะวันออกไประยะ 1,500 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2

ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงคลองกระโสมฝั่งตะวันตก  ตรงที่บรรจบกับคลองสายัณห์ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3

ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งตะวันตกของคลองกระโสม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะ 550 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4

ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

 

  1. ลักษณะภูมิประเทศ

กระโสมมีสภาพเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ราบ ราบลุ่มและเนินควน โดยมีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  ผ่านกลาง   ในแนวเหนือ – ใต้ มีคลองถ้ำไหลผ่านทางด้านตะวันตก พื้นที่ส่วนนี้เป็นป่าจากและป่าโกงกาง ด้านใต้และด้านตะวันตกเป็นคลองกระโสมซึ่งมีความลาดเอียงไปทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

 

     3. ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลกระโสม มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ

– ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม ไปถึงเดือน พฤษภาคม โดยในช่วงนี้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.5 องศาเซลเซียส

– ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน  ไปถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง ทำให้ฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส

จากการที่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูจึงไม่แตกต่างกันมากนักคืออยู่ระหว่าง 29- 34 องศาเซลเซียส

  1. การปกครอง

เทศบาลตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง  2  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บางส่วน และหมู่ที่ 3  โดยแบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 ชุมชน ซึ่งได้จัดตั้งเป็นชุมชน เมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2544 การแบ่งเขตชุมชน  มีดังนี้

ชุมชนตลาดเหนือ

หมู่ที่  1 บางส่วน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขตเทศบาลตำบลกระโสม  เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายพาส) เข้าซอยเทศบาล 4 (ซอยลำวะ) ฝั่งซ้าย  จนถึงซอย เทศบาล   4/1 ฝั่งซ้ายทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล 3 (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งซ้ายทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล ขนาดพื้นที่ประมาณ 0.816 ตร.กม.

ชุมชนตลาดใต้

หมู่ที่  1 บางส่วน และหมู่ที่ 3 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เขตเทศบาลตำบลกระโสม เริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม (บายพาส) เข้าซอยเทศบาล 4 (ซอยลำวะ) จนถึงซอย เทศบาล 4/1 ฝั่งขวาทั้งหมด ถึงซอยเทศบาล 3 (ซอยท่าเรือสุระกุล) ฝั่งขวาทั้งหมด สิ้นสุดที่ท่าเรือสุระกุล (พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ชุมชนตลาดเหนือ) ขนาดพื้นที่ประมาณ  0.846 ตร.กม.

        5. ประชากร

จากสถิติประชากรของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลตำบลกระโสม

ณ  วันที่ 10 เมษายน  2558  พบว่าจำนวนประชากรในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

จากการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

ตารางรายละเอียดจำนวนประชากร เทศบาลตำบลกระโสม

พ.ศ. หมู่ที่ จำนวนประชากร (คน) จำนวน

(หลังคาเรือน)

ชาย หญิง รวม
2556 หมู่ที่ 1 681 714 1,395 533
หมู่ที่ 3 189 234 423 137
รวม 840 948 1,818 670
2557 หมู่ที่ 1 671 722 1,393 540
หมู่ที่ 3 189 232 421 137
รวม 860 954 1,814 677
2558 หมู่ที่ 1 655 719 1,374 567
หมู่ที่ 3 186 232 418 137
รวม 841 951 1,792 704