เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

คำแถลง (หน้า 1- 3) pdf คำแถลงประปา (หน้า 65)pdf เทศบัญญัติ (หน้า 8-9) PDF เทศบัญญัติ 61(หน้า 69-72) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 บันทึกหลักการและเหตุผล (หน้า 4) PDF รายงานประมาณการรายจ่าย 61(หน้า 17-36) รายงานประมาณการรายรับ 61 (หน้า10-12) PDF รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (หน้า 37-64) pdf รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประปา (หน้า 67-68) pdf รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 61 (หน้า 13-16) pdf รายงานรายละเอียดรายรับ ประปา (หน้า 66) pdf รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (หน้า 5-7) PDF